Diversity of Enforcement titles in cross-border debt collection in the EU, - EU_EN4S - UNIVERSITETI I TIRANËS

Diversity of Enforcement titles in cross-border debt collection in the EU, – EU_EN4S

 

 

 

 

Titulli: Diversity of Enforcement titles in cross-border debt collection in the EU, – EU_EN4S
Referenca: JUST 831628
Roli i UT-së: Partnere
Partneri kryesor Universiteti i Mariborit
Kohëzgjatja: 2019 – 2021
Programi European Union Justice Programme 2014-2020
Web https://pf.um.si/en/acj/projects/pr09-eu-en4s/ 
Përshkrimi: Projekti do të kontribuojë në promovimin e besimit të ndërsjellë në administratën e drejtësisë në shtetet anëtare; për të kuptuar dallimet në përmbajtjen e strukturës dhe efektet e gjykimeve; në hulumtimin krahasues të koncepteve dogmatike dhe empirike të titujve të ndryshëm për njohjen dhe zbatimin; krijimin e një fjalori të ekspertëve për të reduktuar pengesat terminologjike etj