Doktoratura Ali Shingjergji, Fakulteti i Ekonomise, Departamenti i Finances