KONTRATA E SIGURIMIT SIPAS KODIT CIVIL TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË