Doktorature Fatbardha Osmanaga, Fakulteti i Shkencave Sociale, Departamenti Psikologji-Pedagogjise