E DREJTA E KONKURRENCËS NË KUADRIN E LIRISË KUSHTETUESE EKONOMIKE