Ekosistemi i inovacionit ndërrajonal BALKAN MED për maturimin dhe integrimin e ideve sipërmarrëse inovatore në sektorin agroushqimor- AGROINNOECO - UNIVERSITETI I TIRANËS

Ekosistemi i inovacionit ndërrajonal BALKAN MED për maturimin dhe integrimin e ideve sipërmarrëse inovatore në sektorin agroushqimor- AGROINNOECO

Titulli: Ekosistemi i inovacionit ndërrajonal BALKAN MED për maturimin dhe integrimin e ideve sipërmarrëse inovatore në sektorin agroushqimor- AGROINNOECO
Referenca: CCI 2014 TC16M4TN003
Roli i UT-së: Partner
Partneri kryesor Regional Development Fund of the Region of Western Greece
Kohëzgjatja: 2017 – 2019
Programi The transnational Cooperation Programme, Interreg V-B “Balkan-Mediterranean 2014-2020”
Web  http://www.interreg-balkanmed.eu
Përshkrimi: Qëllimi i projektit është të mundësojë sipërmarrësit të kapin potencialin e ITC-ve dhe të fitojnë mjetet e nevojshme për të rritur konkurrueshmërinë e tyre, të rriten drejt tregjeve të tjera dhe të prezantojnë inovacionin në të gjitha fazat e ciklit të tyre të biznesit. Motivi është përgatitja e terrenit për nismat edukative dhe trajnuese për përmirësimin e burimeve njerëzore dhe zhvillimit të qëndrueshëm socio-ekonomik rajonal. 7 partnerë të gatshëm për të përmirësuar konkurrencën territoriale, duke promovuar dhe mbështetur shfaqjen e SME-ve.