Enhancing Enforcement under Brussels Ia, - EN2BRIa - UNIVERSITETI I TIRANËS

Enhancing Enforcement under Brussels Ia, – EN2BRIa

 

 

 

 

Titulli: Enhancing Enforcement under Brussels Ia,EN2BRIa
Referenca: JUST 831598
Roli i UT-së: Partnere
Partneri kryesor Universita degli studi di Genova
Kohëzgjatja: 2019 – 2021
Programi European Union Justice Programme 2014-2020
Web http://www.dispo.unige.it/node/1042
Përshkrimi: Objektivi kryesor i projektit është të hedhë dritë përmes mbledhjes së të dhënave relevante mbi kushtet përmes të cilave duhet të trajtohen marrëdhëniet midis Rregullores Nr 1215/2012 (Bruksel Ia) dhe instrumenteve të tjera të së drejtës së BE-së, me qëllim për të hetuar ndikimin që çështja e lartpërmendur prodhon në zbatimin efektiv të ligjit acquis të BE-së mbi bashkëpunimin gjyqësor në çështjet civile dhe për zbatimin efektiv të vendimeve, në dritën e jurisprudencës së mbledhur, në përputhje me prioritetin e thirrjes.