Faces from the past: The fight for freedom and democracy during the regime of Hoxha – UNIVERSITETI I TIRANËS

Faces from the past: The fight for freedom and democracy during the regime of Hoxha

 

 

 

Titulli: Faces from the past: The fight for freedom and democracy during the regime of Hoxha
Referenca: 609250-CITIZ-1-2019-1-AL-CITIZ-REMEM 
Roli i UT-së: Koordinator kryesor
Partneri kryesor Universiteti i Tiranës
Kohëzgjatja: 2020-2022
Programi: Europe for Citizien
Përshkrimi: Projekti synon të kontribuojë në kuptueshmërinë e qytetarëve ndaj historisë dhe diversitetit, me fokus rritjen e ndërgjegjësimit mbi “kujtesën historike”, historinë e përbashkët, vlerat dhe qëllimet e BE që të promovojnë paqen, vlerat e tij dhe mirëqenien e njerëzve të tij duke stimuluar debat, refleksion, dhe krijimin e networkeve.