FAKTORËT SOCIALË DHE KULTURORË QË NDIKOJNË NË KËRKESËN PËR SHËRBIME TË KUJDESIT SHËNDETËSOR NË SHQIPËRI – SFIDA DHE REKOMANDIME PËR NDËRHYRJE TË NDRYSHIMIT TË SJELLJES – UNIVERSITETI I TIRANËS

FAKTORËT SOCIALË DHE KULTURORË QË NDIKOJNË NË KËRKESËN PËR SHËRBIME TË KUJDESIT SHËNDETËSOR NË SHQIPËRI – SFIDA DHE REKOMANDIME PËR NDËRHYRJE TË NDRYSHIMIT TË SJELLJES