FAZAT E LIDHJES SË KONTRATËS DHE PASOJAT JURIDIKE QË LINDIN PËR PALËT - UNIVERSITETI I TIRANËS

FAZAT E LIDHJES SË KONTRATËS DHE PASOJAT JURIDIKE QË LINDIN PËR PALËT