FAZAT E LIDHJES SË KONTRATËS DHE PASOJAT JURIDIKE QË LINDIN PËR PALËT – UNIVERSITETI I TIRANËS

FAZAT E LIDHJES SË KONTRATËS DHE PASOJAT JURIDIKE QË LINDIN PËR PALËT