Ftesë për tender për “Blerje dhe instalim pajisje laboratorike GC-MS / Supply and installation of laboratory equipments GC-MS - UNIVERSITETI I TIRANËS

Ftesë për tender për “Blerje dhe instalim pajisje laboratorike GC-MS / Supply and installation of laboratory equipments GC-MS

FTESË PËR TENDER
DREJTUAR: TË GJITHË TË INTERESUARËVE PËR TË MARRË PJESË
Referimi ynë: IPA Cross Border Cooperation 2014-2020 “SOLUTION”/ kodi nr.257 / Simplified tender procedure / Urdhër nr.prot. 1413/2, dated 19.07.2021
Subjekti: Ftesë për tender për “Blerje dhe instalim pajisje laboratorike GC-MS / Supply and installation of laboratory equipments GC-MS”.
 
Të nderuar Zonja / Zotërinj,
Kjo është një ftesë për tender për kontratën e sipërpërmendur të furnizimit. Ju lutemi gjeni të bashkangjitura dokumentet e mëposhtme, të cilat përbëjnë dosjen e tenderit:
A. Udhëzimet për ofertuesit.
 
B. Marrëveshja e kontratës dhe kushtet e veçanta me anekset:
– Draft kontrata
– Kushtet e veçanta
– Aneks I: Kushtet e përgjithshme për kontratat e furnizimit
– Aneks II + III: specifikimet teknike + oferta teknike (për tu përshtatur me projektin specifik)
– Anex IV: Buxheti (modeli që do të dorëzohet nga tenderuesi si ofertë financiare duke përdorur shabllonin e ofruar)
– Aneks V: Formularët dhe dokumentet tjera mbështetëse
 
C. Informacione të tjera:
– Rrjeti i pajtueshmërisë administrative
– Rrjeti i vlerësimit
 
D. Formulari i dorëzimit për kontratat e furnizimit
– Aneks 1 – Deklarata e nderit për përjashtimin dhe kriteret e përzgjedhjes. Form a.14
Për hollësi të plota të procedurave të tenderimit, ju lutemi shihni udhëzuesin praktik dhe anekset e tij, të cilat mund të shkarkohen nga faqja e internetit në vijim: http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do
Ne shpresojmë që të marrim ofertën tuaj që duhet të dërgohet jo më vonë se afati i caktuar dhe me kërkesat e dhëna në Udhëzimet për Tenderuesit.
Me dorëzimin e ofertës ju pranoni të merrni njoftimin për rezultatin e procedurës me anë të mjeteve elektronike. Një njoftim i tillë do të konsiderohet se është marrë nga ju në datën në të cilën autoriteti kontraktues e dërgon atë në adresën elektronike që ju referuat në ofertën tuaj.
 

a5e_contractnotice_enotices_en.doc

a5f_info_candidates_tenderers_enotices_en

a14a_declaration_honour_procurement_en PLOTESIM

c4b_itt_en

c4c_contract_en

c4d_specialconditions_en

c4e_annexigc_en

c4f_annexiitechspeciiitechoffer_en PLOTESIM

c4g_annexivfinoffer_en PLOTESIM

c4l_tenderform_en PLOTESIM

c4o1_fif_en PLOTESIM

c4o3_lefcompany_en PLOTESIM