Humultimi mbi diversitetin dhe dialogun ndërkulturor në tekstet dhe në praktikat; shkollore për një bashkëjetesë më të mirë në vendet e Evropës Qendrore dhe Lindore; - UNIVERSITETI I TIRANËS

Humultimi mbi diversitetin dhe dialogun ndërkulturor në tekstet dhe në praktikat; shkollore për një bashkëjetesë më të mirë në vendet e Evropës Qendrore dhe Lindore;

Titulli: “Humultimi mbi diversitetin dhe dialogun ndërkulturor në tekstet dhe në praktikat shkollore për një bashkëjetesë më të mirë në vendet e Evropës Qendrore dhe Lindore” 

Financuar nga: Agjencia Universitare e Frankofonise (AUF)

Kohëzgjatja: Janar 2019- Dhjetor 2020

Partnerë:

  • University of Galati (Romania)
  • University of Zadar (Croatia)
  • Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Gjuhëve të Huaja

Qëllimi i këtij projekti është të kryejë kërkime mbi dialogun ndërkulturor dhe diversitetin në tekstet dhe praktikat shkollore në tri vendet partnere të Rajonit të Evropës Qëndrore dhe Lindore.

Aktivitete që parashikohen në kuadër të këtij projekti përfshijnë takime tripalëshe të ekipeve kërkimore, panele të përbashkëta hulumtimi sipas fazave të zhvillimit të projektit, si dhe kurorëzimin e projektit me një konferencë ndërkombëtare.

Në përfundim të projektit do të botohen edhe rezultatet e kërkimit shkencor.