INSTITUCIONI I OMBUDSMANIT, RËNDËSIA E TIJ NË PROCESET INTEGRUESE EVROPIANE