INSTITUCIONI I REGJISTRIMIT TË PASURIVE TË PALUAJTSHME NË VËSHTRIM KRAHASUES