Instrumentet e financimit të studimeve dhe procedurat përkatëse dhe kriteret - UNIVERSITETI I TIRANËS

Instrumentet e financimit të studimeve dhe procedurat përkatëse dhe kriteret

 

Instrumentat  e financimit të studimeve dhe procedurat perkatese dhe kriteret(Bursa publike dhe ato specifike).

Finacimi i studimeve (Bursa ) ne UT bëhet sipas përcaktimeve në VKM-në 903, datë 21.12.2016” për përcaktimin e kritereve për përfitimin e bursave nga fondii” Mbështetjes studentore për studentët e shkëlqyer, studentët që Studiojnë në programe studimi në fushat prioritare dhe Studentët në nevojë” me fondet akorduara nga MAS-i.(bashkelidhur VKM).

Procedura:

  1. Mbidhet dhe verifikohet dokumentacioni në fakultet nga grupet e punës.
  2. Përcillen listat emërrore studenteve në Rektoratin e UT-së.
  3. Përcillen listat emërore studenteve për miratim në Bordin e Administrimit
  4. Pas miratimit në Ba përcillen listat emërore të studentëve në fakultet
  5. Vijojnë pagesat.