INTERnationalization at Home: Embedding Approaches and Structures to Foster Internationalization at Western Balkans, – INTERBA – UNIVERSITETI I TIRANËS

INTERnationalization at Home: Embedding Approaches and Structures to Foster Internationalization at Western Balkans, – INTERBA

 

Referenca: 610429-EPP-1-2019-1-AL-EPPKA2-CBHE-JP
Roli i UT-së: Koordinator kryesor
Partneri kryesor Universiteti i Tiranës
Kohëzgjatja: 2019-2023
Programi: Erasmus+
Web: www.interba.com
Përshkrimi: Projekti synon të fuqizojë dimensionin ndërkombëtar, ndërkulturor dhe global përmes Ndërkombëtarizimit në vendim e implementimit të insitucionit partner të arsimit të lartë me qëllim për të rritur cilësine ë arsimimit dhe për të mundësuar një kontribut domethënës për shoqërinë.