INTERnationalization at Home: Embedding Approaches and Structures to Foster Internationalization at Western Balkans, - INTERBA; - UNIVERSITETI I TIRANËS

INTERnationalization at Home: Embedding Approaches and Structures to Foster Internationalization at Western Balkans, – INTERBA;

 

Titulli: INTERnationalization at Home: Embedding Approaches and Structures to Foster Internationalization at Western Balkans, – INTERBA

Referencë: 610429-EPP-1-2019-1-AL-EPPKA2-CBHE-JP

Kohëzgjatja: 10.02.2020 – 14.11.2022 (shtyrë)

Programi: Erasmus+ KA2

Qëllimi i projektit është të forcojë dimensionin ndërkombëtar, ndërkulturor dhe global nëpërmjet zbatimit të ndërkombëtarizimit në vend (IAH) në IAL-të partnere, në mënyrë që të rrisë cilësinë e arsimit dhe të japë një kontribut domethënës në shoqëri.

Objektivat e projektit përfshijnë:

 • për të formuluar një koncept koherent dhe të detajuar të IaH që mund të përfshihet në Udhërrëfyesin e IAL-ve partnere në vijim të nevojave të tyre specifike
 • për të rritur shtrirjen dhe qëndrueshmërinë e aktiviteteve të IaH të zbatuara në IAL-të partnere
 • për të trajnuar grupin e ekspertëve të aftë për të zhvilluar dhe integruar IaH në mjedisin e IAL
 • për të nisur një platformë online si një mjet për zbatimin e IaH
 • për të krijuar/modernizuar strukturën/entitetet ekzistuese përgjegjëse për IaH në IAL

Gjatë vitit të parë projekti përpiqet të bëjë një analizë të të gjitha projekteve të mëparshme ndërkombëtare të zbatuara në secilin vend në fushën e ndërkombëtarizimit. Kjo jo vetëm që do të prodhojë një përmbledhje të mekanizmave të përdorur për të nxitur ndërkombëtarizimin, por gjithashtu do të sigurojë një analizë të boshllëqeve që hap portën për përmirësim të mëtejshëm dhe sistematik. Kjo do të lejojë formulimin e një koncepti koherent dhe të unifikuar të IaH në të gjitha vendet, i cili do të lehtësojë kuptimin dhe zbatimin e konceptit në aspektin praktik. Për të gjithë partnerët do të hapet një platformë online për të mbështetur procesin e e-learning, për të monitoruar trajnimin dhe përkthimin e dokumenteve. Rezultatet përfundimtare të pritshme të projektit INTERBA janë:

 • Rritja e kapaciteteve kërkimore dhe e cilësisë së rezultateve kërkimore të universiteteve të PC;
 • Nisja e një procesi të vazhdueshëm bashkëpunimi në kërkim dhe inovacion ndërmjet universiteteve dhe sipërmarrjeve vendore.

Koordinator: Universiteti i Tiranës

Partnerët : Middlesex University (UK) 

 • Hamburg University of Technology (GERMANY) 
 • University of Cagliari (ITALY) 
 • European Center of Studies and Initiative (ITALY) 
 • European University of Tirana (UET) (ALBANIA) 
 • University of Pristina (UP) (KOSOVO) 
 • University of Tuzla (BOSNIA & HERZEGOVINA) 
 • Dzemal Bijedic University of Mostar (UNMO) (BOSNIA & HERZEGOVINA) 
 • Universum College (UC) (KOSOVO)