JETA DHE VEPRA E DAVID SELENICЁS, FIGURЁ E RЁNDЁSISHME E PIKTURЁS PASBIZANTINE