JETA DHE VEPRA E DAVID SELENICЁS, FIGURЁ E RЁNDЁSISHME E PIKTURЁS PASBIZANTINE – UNIVERSITETI I TIRANËS

JETA DHE VEPRA E DAVID SELENICЁS, FIGURЁ E RЁNDЁSISHME E PIKTURЁS PASBIZANTINE