JURISPRUDENCA E GJYKATËS EVROPIANE E TË DREJTAVE TË NJERIUT (GJEDNJ) DHE NDIKIMI I SAJ NË SISTEMIN E DREJTËSISË PENALE SHQIPTARE - UNIVERSITETI I TIRANËS

JURISPRUDENCA E GJYKATËS EVROPIANE E TË DREJTAVE TË NJERIUT (GJEDNJ) DHE NDIKIMI I SAJ NË SISTEMIN E DREJTËSISË PENALE SHQIPTARE