KONTRATA E KONSUMATORIT.ELEMENTET LIGJORE NË LEGJISLACIONIN SHQIPTAR DHE EUROPIAN - UNIVERSITETI I TIRANËS

KONTRATA E KONSUMATORIT.ELEMENTET LIGJORE NË LEGJISLACIONIN SHQIPTAR DHE EUROPIAN