KONTRATA E KONSUMATORIT.ELEMENTET LIGJORE NË LEGJISLACIONIN SHQIPTAR DHE EUROPIAN – UNIVERSITETI I TIRANËS

KONTRATA E KONSUMATORIT.ELEMENTET LIGJORE NË LEGJISLACIONIN SHQIPTAR DHE EUROPIAN