KONTRATA E KONSUMATORIT.ELEMENTET LIGJORE NË LEGJISLACIONIN SHQIPTAR DHE EUROPIAN