Legjislacioni Ndërkombëtar – UNIVERSITETI I TIRANËS

Legjislacioni Ndërkombëtar

  • Legjislacioni Ndërkombëtar
  1. Konventa për njohjen e kualifikimeve mbi arsimin e lartë në rajoni Evropian , Lisbon 1997                                                                                           
  2. Konventa kundër diskriminimit në edukim, m Unesco, Paris, 1960