LEGJISLACIONI TREGTAR KOMBËTAR DHE NEVOJAT PËR NDRYSHIMIN DHE PËRSHTATJE NË KUADRIN E INTEGRIMIT NË BE