Ligjërimi dramatik i Etëhem Haxhiademit, zë i veçantë në dramatikën shqiptare