Marrëveshjet Bilateral 2008- 2011 – UNIVERSITETI I TIRANËS

Marrëveshjet Bilateral 2008- 2011

Marrëveshjet Bilaterale 2008 – 2011
Nr. Institucioni Lloji i marrëveshjes
1 Universiteti Metropolitan Tirana Marrëveshje bashkëpunimi
2 Universiteti Paris 8 Bashkë-mbikëqyrja e konventës së tezës
3 Universiteti Lumiere Lyon 2 Marrëveshje bashkëpunimi
4 Universiteti i Janinës Marrëveshje bashkëpunimi
5 L’Universite Blaise Pascal Clermont-Ferrand II Marrëveshje bashkëpunim
6 Policia e Shtetit Marrëveshje bashkëpunimi
7 Otto-Friedrich-Universitat Bamberg Marrëveshje bashkëpunimi
8 Akademia e Arteve Memorandum mirëkuptimi
9 ETS Global BV Memorandum mirëkuptimi
10 Universita’ Degli Studi di Perugia Marrëveshje kuadër kulturore
11 Universiteti i Koimbra Marrëveshje bashkëpunimi
12 Universiteti i Varshavës Marrëveshje bashkëpunimi akademik
13 Universiteti AAB-RIINVEST Marrëveshje për bashkëpunim
14 Shkolla e Shkencave Kompjuterike, Fizikë dhe Matematikë, Universiteti Linnaeus, Suedi Marrëveshje shkëmbimi
15 ISCTE- Instituti i Universitetit të Lisbonës (ISCTE – IUEL), Portugali Marrëveshje bashkëpunimi
16 Dhoma eTregtisë dhe Industrisë, Tiranë Memorandum bashkëpunimi
17 Eagle Mobile Kontratë dhurimi
18 HEP / Vaud  (Zvicër) Marrëveshje kuadër e bashkëpunimit shkencor
19 Kronos Costruction, Sh.p.k (KC) Marrëveshje bashkëpunimi për Ngritjen e Qendrës Studimore Ndërkombëtare të Shkencave Detare
20 Universiteti i Torinos Marrëveshje bashkëpunimi

 

 

21 Universita Degli Studi del Piemonte Orientale “Amadeo Avogadro” Marrëveshja kuadër e bashkëpunimit kulturor
22 Millsaps College Marrëveshje shkëmbimi
23 Universitetit Shtetëror të Tetovë Marrëveshje bashkëpunimi
24 Ambasada e Republikës Popullore të Kinës Marrëveshje bashkëpunimi
25 Universiteti i Camerino Marrëveshje bashkëpunimi
26 Universita’ Degli Studi Di Torino Marrëveshja kuadër për bashkëpunimin akademik
27  University Aristotle i Selanikut Rinovimi i marrëveshjes për bashkëpunimin akademik