Mbikqyrja bankare dhe sfidat e zbatimit të Bazel II dhe Bazel III në Republikën e Maqedonisë. (Analizë e mbështetur në mësimet e krizës financiare 2008-2009) – UNIVERSITETI I TIRANËS

Mbikqyrja bankare dhe sfidat e zbatimit të Bazel II dhe Bazel III në Republikën e Maqedonisë. (Analizë e mbështetur në mësimet e krizës financiare 2008-2009)