MBROJTJA E KONSUMATORIT NЁ LEGJISLACIONIN E BASHKIMIT EUROPIAN, NDIKIMI NЁ SISTEMIN TONЁ TЁ SЁ DREJTЁS