METODAT AKTUARIALE PËR VLERËSIMIN E PROVIGJONEVE TEKNIKE NË KLASAT E JO JETËS - UNIVERSITETI I TIRANËS

METODAT AKTUARIALE PËR VLERËSIMIN E PROVIGJONEVE TEKNIKE NË KLASAT E JO JETËS