MSc course in STEAM education- STEAMedu - UNIVERSITETI I TIRANËS

MSc course in STEAM education- STEAMedu

 

 

 

Titulli: MSc course in STEAM education- STEAMedu
Referenca: 618996-EPP-1-2020-1-BA-EPPKA2-CBHE-JP
Roli i UT-së: Partner
Partneri kryesor UNIVERSITY OF MOSTAR
Kohëzgjatja: 2021-2024
Programi: Erasmus + KA2
Përshkrimi: Ky projekt synon të kontribuojë për të promovuar qasje inovative dhe ndër-disiplinore të mësimdhënies (STEAM) në arsim duke hartuar, zhvilluar dhe vlerësuar një kurs Master në Shkencë në Edukimin STEAM.