NDIKIMI HUMAN NË TERRITORIN, EKONOMINË, MJEDISIN DHE PEIZAZHIN E KOMUNËS FARKË PAS VITIT 1990