NDIKIMI HUMAN NË TERRITORIN, EKONOMINË, MJEDISIN DHE PEIZAZHIN E KOMUNËS FARKË PAS VITIT 1990 - UNIVERSITETI I TIRANËS

NDIKIMI HUMAN NË TERRITORIN, EKONOMINË, MJEDISIN DHE PEIZAZHIN E KOMUNËS FARKË PAS VITIT 1990