NDIKIMI I ANALIZËS FINANCIARE NË PËRMIRËSIMIN E PERFORMANCËS SË ADMINISTRATËS TATIMORE – UNIVERSITETI I TIRANËS

NDIKIMI I ANALIZËS FINANCIARE NË PËRMIRËSIMIN E PERFORMANCËS SË ADMINISTRATËS TATIMORE