NDIKIMI I DEFIÇITEVE TË KUJTESËS SË PUNËS TEK FËMIJËT ME ADHD NË PERFORMANCËN E TYRE AKADEMIKE