NDIKIMI I MOTIVIMIT DHE KËNAQËSISË NË PERFORMANCËN E FORCËS SHITËSE. RAST STUDIMI, SEKTORI I SIGURIMEVE NË SHQIPËRI – UNIVERSITETI I TIRANËS

NDIKIMI I MOTIVIMIT DHE KËNAQËSISË NË PERFORMANCËN E FORCËS SHITËSE. RAST STUDIMI, SEKTORI I SIGURIMEVE NË SHQIPËRI