NDIKIMI I PARIMEVE TË MANAXHIMIT TË INVESTIMEVE PUBLIKE NË RRITJEN E EFICIENCËS DHE EFEKTIVITETIT TË TYRE RASTI I SHQIPËRISË – UNIVERSITETI I TIRANËS

NDIKIMI I PARIMEVE TË MANAXHIMIT TË INVESTIMEVE PUBLIKE NË RRITJEN E EFICIENCËS DHE EFEKTIVITETIT TË TYRE RASTI I SHQIPËRISË