NDIKIMI I PASURISË JOMATERIALE NË ZHVILLIMIN E QËNDRUESHËM.RASTI I SHQIPËRISË