Faqe 17 – UNIVERSITETI I TIRANËS

Ftesë për tender: “Thirrje për Vlerësues të Jashtëm të Cilësisë / Call for External Evalutator”, Projekt i financuar në kuadër të Programit të BE  IPA II “Erasmus+” 

FTESË PËR TENDER Për “Thirrje për Vlerësues të Jashtëm të Cilësisë / Call for External Evalutator”                                                            Projekt i financuar në kuadër të Programit të BE […]