Për shpalljen e rezultatit përfundimtar të zgjedhjeve për vendin e 1 (një) anëtari të Senatit Akademik, përfaqësues i personelit akademik të Fakultetit të Drejtësisë - UNIVERSITETI I TIRANËS

Për shpalljen e rezultatit përfundimtar të zgjedhjeve për vendin e 1 (një) anëtari të Senatit Akademik, përfaqësues i personelit akademik të Fakultetit të Drejtësisë