PËRDORIMI I BURIMEVE ADMINISTRATIVE NË VROJTIMET AFATSHKURTRA PRANË NDËRMARRJEVE: RASTI I SHQIPËRISË - UNIVERSITETI I TIRANËS

PËRDORIMI I BURIMEVE ADMINISTRATIVE NË VROJTIMET AFATSHKURTRA PRANË NDËRMARRJEVE: RASTI I SHQIPËRISË