Përmirësimi i infrastukturës së Laboratorëve të Inxhinierisë Kimike me infrastrukturë kompjuterike për simulim dhe optimizim si dhe për impjante pilot eksperimentale për procesin mësimor dhe kërkimin shkencor - UNIVERSITETI I TIRANËS

Përmirësimi i infrastukturës së Laboratorëve të Inxhinierisë Kimike me infrastrukturë kompjuterike për simulim dhe optimizim si dhe për impjante pilot eksperimentale për procesin mësimor dhe kërkimin shkencor

Titulli: Përmirësimi i infrastukturës së Laboratorëve të Inxhinierisë Kimike me infrastrukturë kompjuterike për simulim dhe optimizim si dhe për impjante pilot eksperimentale për procesin mësimor dhe kërkimin shkencor
Referenca: Vendim Nr. 12., Bordi AKKSHI, datë 08.08.2019
Roli i UT-së: Partner
Kohëzgjatja: 2019-2020
Programi AKKSHI në kuadër të “Paktit për Universitetin”
Përshkrimi: Objektivat e projektit janë forcimi i disa proceseve më rëndësi të madhe në formimin professional të studentëve të inxhinierisë së proceseve kimike si edhe përmirësimi i infrastrukturës së laboratorëve të inxhinierisë kimike me impjante pilot eksperimentale për procesin kërkimor dhe kërkimin shkencor