PERSPEKTIVA E ZHVILLIMIT DEMO – SOCIAL DHE EKONOMIK TË KOMUNAVE HOTOLISHT DHE QENDER, RRETHI I LIBRAZHDIT- STUDIM KRAHASUES