Pregatitja dhe Fuqizimi i të rinjve që largohen nga Institucionet e Kujdesit- Now What - UNIVERSITETI I TIRANËS

Pregatitja dhe Fuqizimi i të rinjve që largohen nga Institucionet e Kujdesit- Now What

 

 

Titulli: Pregatitja dhe Fuqizimi i të rinjve që largohen nga Institucionet e Kujdesit- Now What
Referenca: 2017-3-RO01-KA205-047117
Roli i UT-së: Partner
Partneri kryesor Universitatea de Vest din Timisoara, Rumani
Kohëzgjatja: 2018-2020
Programi ERASMUS +
Përshkrimi: Qëllimi kryesor i projektit “TANI ÇFARË?” është mbështetja e të rinjve që dalin nga institucionet e kujdesit për zhvilluar më të mirën e potencialeve që ata kanë, me fokus rritjen e kapaciteteve të të rinjve në fusha të ndryshme si: strehim, trajnim, mbështetje financiare, ligjor, punësim dhe përfshirje sociale.