Procedura që ndjekin funksionarët e lartë të UT-së për të marrë vendime – UNIVERSITETI I TIRANËS

Procedura që ndjekin funksionarët e lartë të UT-së për të marrë vendime

Procedura e marrjes se vendimeve nga autoritetet dhe organet drejtuese të Universitetit të Tiranës, në varësi të llojit dhe natyrës së tyre, mbështetet në ligjin nr. 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Statutin e Universitetit të Tiranës, Rregulloren e Universitetit të Tiranës, si edhe akte të tjera të brendshme.

Seksioni Procedurat/mekanizmat për të dhënë mendime lidhur me procesin e hartimit të akteve ligjore/nënligjore, politikave publike apo në lidhje me ushtrimin e funksioneve të AP