Proces Verbal, “Për shpalljen e rezultateve të votimit për kandidatët për vendin e 1 (një) anëtari të Senatit Akademik, përfaqësues i Fakultetit të Drejtësisë” – UNIVERSITETI I TIRANËS

Proces Verbal, “Për shpalljen e rezultateve të votimit për kandidatët për vendin e 1 (një) anëtari të Senatit Akademik, përfaqësues i Fakultetit të Drejtësisë”