RESTAURIMI I SIMETRISË HIPERKUBIKE NË FERMIONET KIRALE LOKALE