Rezultatet e Kontrollit të Verifikimit të Titujt Shkencor - UNIVERSITETI I TIRANËS

Rezultatet e Kontrollit të Verifikimit të Titujt Shkencor

Bazuar në VKM nr. 781/2018 “Për garantimin e transparencës në institucionet publike të arsimit të lartë”, theksojmë se Universiteti i Tiranës, në politikën e tij, zbaton dhe garanton transparencës, në çdo aspekt të veprimtarisë së tij, në Kodin e Etikës. Po ashtu, në zbatim të VKM nr. 777, datë 26.12.2018 “Për kontrollin antiplagjiaturë të dizertacionit për fitimin e gradave shkencore dhe titujve akademik”, i ndryshuar, UT është në proces për pajisjen me një sistem antiplagjiaturë. Po ashtu, UT ka ngritur një Grup Pune për hartimin e Rregullores “Për parandalimin e plagjiaturës”.