ROLI I QËNDRIMEVE DHE SJELLJEVE TË BASHKËMOSHATARËVE NË GJITHËPËRFSHIRJEN E FËMIJËVE ME AFTËSI TË KUFIZUARA NË SHKOLLAT E ARSIMIT BAZË