SEctor Adaptive VIrtual Early Warning System for marine pollution- SEAVIEWS – UNIVERSITETI I TIRANËS

SEctor Adaptive VIrtual Early Warning System for marine pollution- SEAVIEWS

Titulli: SEctor Adaptive VIrtual Early Warning System for marine pollution- SEAVIEWS 
Referenca: 951
Roli i UT-së: Partner
Partneri kryesor Universiteti Kombëtar Teknik i Athinës  
Kohëzgjatja: 2020-2022 
Programi: ADRION-INTERREG 
Web: https://www.adrioninterreg.eu/
Përshkrimi: SEAVIEWS punon për të zhvilluar një sistem të ri virtual paralajmërimi të hershëm për të parandaluar dhe menaxhuar ndotjen detare nga burime të ndryshme. Projekti do të zhvillojë një rrjet ndërkombëtar që synon të marrë, ruajë dhe analizojë të dhëna në lidhje me cilësinë e ujit të detit nga sensorë inteligjentë të bazuar në pika kritike stacionare dhe lëvizëse.