Strukturat Shëndetësore Universitare - UNIVERSITETI I TIRANËS

Strukturat Shëndetësore Universitare

Në lidhje me Strukturat Shëndetësore Universitare, referuar nenit 28, të ligjit nr. 80/2015 miratohen dhe funksionojnë si të tilla me VKM, pas plotësimit të standarteve specifike dhe në bazë të kritereve të përcaktuara, me propozim të Ministrt përgjegjës të Arsimit dhe atij të shëndetësisë. Pra, këto struktura janë njësi të sistemit arsimor dhe të sistemit shëndetësor, të cilat realizojnë shërbime treciale, funksione diagnostikuese e trajnuese, si dhe funksione mësimore e kërkimore – shkencore, si pjesë e IAL-së.

Për këtë arsye UT, nuk ka struktura shëndetësore universitare.