STUDIM JURIDIKO-PENAL DHE KRIMINOLOGJIK I KRIMINALITETIT NË SFERËN EKONOMIKO-FINANCIARE – UNIVERSITETI I TIRANËS

STUDIM JURIDIKO-PENAL DHE KRIMINOLOGJIK I KRIMINALITETIT NË SFERËN EKONOMIKO-FINANCIARE