Sustainable development of BLUE economies through higher education and innovation in Western Balkan Countries,- BLUEWBC - UNIVERSITETI I TIRANËS

Sustainable development of BLUE economies through higher education and innovation in Western Balkan Countries,- BLUEWBC

 

 

 


Titulli:
Sustainable development of BLUE economies through higher education and innovation in Western Balkan Countries,- BLUEWBC
Referenca: 609693-EPP-1-2019-1-NO-EPPKA2  
Roli i UT-së: Partner
Partneri kryesor NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU) 
Kohëzgjatja: 2020 – 2023    
Programi Erasmus+
Web www.bluewbc.eu
     Përshkrimi: BLUEWBC synon të rrisë aftësinë dhe aftësinë e IAL-ve në Inovacion dhe Ndërmarrësi duke synuar konceptin e ekonomisë blu në Mal të Zi dhe Shqipëri përmes mbështetjes së partnerëve nga Lituania, Kroacia dhe Norvegjia. Mbështetja akademike dhe praktike së bashku me krijimin e qendrave të Inovacionit dhe Sipërmarrjes do t’i drejtohen studentëve dhe stafit akademik të IAL-ve, si dhe profesionistëve në sektorët e turizmit detar dhe bregdetar në këto vende.