TËB DREJTAT E NJERIUT NË RAPORT ME ZHVILLIMET SHKENCORE DHE TEKNOLOGJIKE NË SHOQËRINË GLOBALE